Макеевский рабочий | ДонНАБА: фах╕вц╕ для Укра╖ни - укра╖номовн╕ фах╕вц╕


ДонНАБА: фах╕вц╕ для Укра╖ни - укра╖номовн╕ фах╕вц╕

30.11.-0001
<< >> 

Кожна нац╕ональна мова – ун╕версальна система, в як╕й живе душа будь-якого народу,  його св╕т ╕ духовн╕сть. Укра╖нська мова – невмирущий скарб ╕стини,  краси, благородства, знань, мистецтва. Cво╓р╕дн╕сть укра╖нсько╖ мови як навчального предмета у вищому навчальному заклад╕ поляга╓ насамперед у тому, що вона реал╕зу╓ дв╕ важлив╕ соц╕ально-бутт╓в╕ функц╕╖ розвитку студента, його навчання та виховання:  п╕знання й налагодження комун╕кац╕╖ з сусп╕льством та забезпечення ╕нтелектуального, духовно-морального та емоц╕йного план╕в формування особистост╕.

Мова як ?нструмент здобуття знань, як зас?б житт?д?яльност? людини ма? велике значення для студент?в. Оск?льки мова не т?льки обслугову? сферу духовност? культури, а й пов’язана з виробництвом, з його галузями ? процесами, ?з соц?альними в?дносинами, вона – елемент соц?ально? сфери. Тому вивчення р?дно? мови у ВНЗ ма? соц?ально-виховну функц?ю. З цього погляду мова слугу? головним засобом  налагодження вза?мод?? особистост? з ?ншими людьми, ?з сусп?льством. Таким чином, специф?ка викладання мови поляга? у п?дготовц?    мовно грамотно? людини з високим р?внем комун?кативно? компетентност?, що грунту?ться на систем? знань про мову та ?? граматичну будову, самобутньо? мовно? особистост?, яка ма? значний словниковий запас, засво?ла основн? норми л?тературного мовлення, здатна в?льно виражати сво? думки та емоц?? в усн?й ? писемн?й форм?. Гуман?зац?я виховного процесу форму? у студент?в активну житт?ву позиц?ю в?дпов?дно до сусп?льних ? ?х власних ?нтерес?в.

Також р?дна мова зумовлю? високий р?вень духовност? й ?нтелекту людини. Тому викладання укра?нсько? мови у ВНЗ з погляду виховання морально? особистост? в?д?гра? дуже важливу роль. Добре знання мови – це знаряддя для п?знання духовних надбань народу, його ?стор??, культури, традиц?й, звича?в, фольклору тощо, це шлях до духовного збагачення всього сусп?льства ? кожно? особистост? зокрема.

Науково-техн?чний прогрес, перебудова соц?ально-економ?чно? системи в кра?н? насичують нашу мову новими поняттями, терм?нами. Разом з п?днесенням р?вня знань представник?в р?зних профес?й п?двищуються ? вимоги до мови, тому  у сучасному житт? по-новому розглядаються питання ?? функц?й. Основний критер?й знання свого фаху – це р?вень опанування профес?йною терм?нолог??ю. Як насл?док, ще одн??ю важливою функц??ю вивчення мови  ? забезпечення мовно? компетентност? особистост? у ?? профес?йн?й д?яльност?.

Саме факультети гуман?тарно? п?дготовки допомагають духовно та ?нтелектуально збагачувати студент?в. У нашому навчальному заклад? таку важливу роль викону?  кафедра прикладно? л?нгв?стики та етнолог??. Викладач? кафедри пост?йно проводять з? студентами р?зноман?тн? заходи виховного напрямку. Серед них  л?тературно-музичн? вечори, присвячен? Дню Перемоги, Дню матер?, Дню р?дно? мови, на яких студенти виразно читають в?рш?, розпов?дають про видатних  людей та розширюють св?й св?тогляд. Наш? студенти пост?йно беруть участь у м?жву-
з?вських студентських конференц?ях, як? проводяться укра?нською мовою не т?льки у ВНЗ Донецько? област?, а й за кордоном. Також в?дбуваються  бес?ди виховно? спрямованост? на р?зноман?тн? теми: в?дзначення дн?в народження великих укра?нських письменник?в, Дня миру, Дня святого Валентина, Святвечора, Р?здва Христова та ?н. На кафедр? укра?нсько? мови проводяться заняття гуртк?в, таких як «Укра?нська фразеолог?я», «Музична культура Донеччини», «Юний ф?лолог» та багато ?нших.  З великим ентуз?азмом студенти п?дходять до оформлення стенд?в ? «В?кон кафедри», перегляду в?деоф?льм?в укра?нознавчо? тематики. Проводяться ол?мп?ади та конкурси, виступи на кураторських годинах, екскурс??.  Вс? ц? заходи виконують важливу виховну функц?ю – знайомлять студент?в з ?стор??ю академ??, прищеплюють патр?отизм та горд?сть за р?дну кра?ну ? мову.

?нформац?я про вс? ц? заходи в?добража?ться у газет? «Новини академ??». Д?йсно, одним ?з найважлив?ших завдань, як? ставилися при створенн? друкованого органу Донбасько? нац?онально? академ?? буд?вництва ? арх?тектури, було надання можливост? публ?кац?й виховно?  тематики. Пост?йними рубриками в?д дня створення «Новин академ??» ? «Виховна робота», «Вчена рада», в яких публ?куються матер?али щодо профес?йного виховання, практично? та гуман?тарно? п?дготовки, дозв?лля студент?в, а також широко висв?тлю?ться виховна робота гуман?тарного факультету. Сл?д зазначити, що пост?йними авторами газети з власно? ?н?ц?ативи ? викладач? секц?? укра?нсько? мови та етнолог??. Виховним ц?лям також слугують рубрики «На допомогу куратору» та «Береж?ть сво? здоров’я». Знаходиться м?сце на шпальтах газети матер?алам про серйозн? виховн? заходи, так? як акц?я «Створи добро», зустр?ч? з? студентами до роковин в?домих д?яч?в культури та державотворення, конкурси академ?чних груп, зустр?ч? з? студентами ?нших ВНЗ. Тому газета «Новини академ??» ? сутт?вим позитивним чинником виховання студент?в Донбасько? нац?онально? академ?? буд?вництва ? арх?тектури.

Викладач? укра?нсько? мови мають за мету виховання у студент?в зац?кавленого ставлення до досконалого опанування укра?нською мовою та навичками мовлення.

З ц??ю метою для занять в?дбираються ?нформац?йно навантажен? укра?нознавчою  тематикою тексти;  для в?дпрацювання правил правопису накопичено велику к?льк?сть речень, як? мають зм?стовну ц?нн?сть; при проведенн?  д?алог?в та пол?лог?в визначено тематику бес?д, як? дають студентам можлив?сть висловлювати свою точку зору з актуальних профес?йних, укра?нознавчих  та загальнолюдських проблем; при укладенн? практичних пос?бник?в в них обов’язково включаються тексти народознавчо? тематики; спираючись на план виховно? роботи, у якому врахову?ться календар знаменних та пам’ятних дат, майже на кожному занятт? ми обговорю?мо под?ю дня або календарне свято; для самост?йно? роботи студентам, кр?м тем з укра?нського правопису, пропону?ться п?дготувати реферат з укра?но-
знавчо? теми, яка пот?м обговорю?ться у груп?.

Кр?м названих, кафедра використову? ? так? форми роботи, як перегляд з подальшим обговоренням документальних в?-
деоф?льм?в на теми культури, арх?тектури та ?стор?? Укра?ни;  перегляд з подальшим обговоренням художн?х ф?льм?в у в?деозал?; розучування укра?нських п?сень та прослуховування класично? музики укра?нських композитор?в.

Отже, саме життя ставить перед вищою школою завдання давати науц? й виробництву фах?вц?в ново? генерац??: квал?ф?кованих, грамотних,  високо?нтелектуальних, духовно багатих, з належним р?внем мовно? культури. Тому курс сучасно? укра?нсько? мови  у р?знопроф?льних  навчальних закладах Укра?ни ? вкрай необх?дним, оск?льки саме в?н повною м?рою вир?шить ц? завдання.

Наталя Ковальова,

доцент кафедри прикладно? л?нгв?стики та етнолог?? ДонНАБА

Желаете быть в центре новостей и событий культуры и искусства Украины? На нашем сайт what.in.ua вы сможете узнать все последнии новости. Заходите к нам на сайт и приятно удивляйтесь. Мы ждём Вас!


Загрузка...


Больше новостей читайте в печатной версии "Макеевского рабочего".

Газета выходит раз в неделю по пятницам.

Купить газету можно в киосках "Союзпечать", а также выписать в редакции.

Стоимость подписки на месяц (с программой ТВ) - 12,40 грн. или 25 рублей.